Menjunjung Kehormatan Umat Islam dan Penjelasan Tentang Hak-Hak Serta Kasih Sayang Terhadap Mereka
Monday, 04 April 2011
Dari Abu Musa ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan di mana bagian yang satu menguatkan bagian yang lain", beliau terus memperagakannya dengan menyusupkan jari-jarinya.... Read More...
Keutamaan Dzikir dan Kalimat Tauhid
Friday, 04 March 2011
Dari Abu Ishaq dari Al Agharr Abu Muslim bahwasanya ia menyaksikan Abu Hurairah dan Abu Said Al Khudri ra., bahwasanya kedua orang itu menyaksikan Rasulullah bersabda : "Apabila hamba mengucapkan :'LAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAHU AKBAR " (Tidak ada... Read More...
Keutamaan Dzikir dan Kalimat Tauhid
Friday, 04 March 2011
Dari Abu Hurairah ra. dan Abu Said Al Khudri ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkelana di bumi sebagai tambahan dari para pencatat manusia. Apabila mereka menjumpai kaum yang berdzikir kepada... Read More...
Keutamaan Dzikir dan Kalimat Tauhid
Friday, 04 March 2011
Dari Abu Hurairah ra., ia berkata:Rasuluilah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang mondar mandir di jalan mencari ahli dzikir. Apabila mereka mendapat kaum yang sedang berdzikir kepada Allah mereka memanggil-manggil: "Marilah... Read More...
Ikhlas Dalam Beramal, Celaan Ria Dan Meninggalkan Nahi Mungkar
Friday, 04 February 2011
Dari Abi Sa'id bin Abu Fadhalah ra., ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan terkemudian pada hari Qiyamat, suatu hari yang tidak diragukan lagi, maka berserulah penyeru : "Barang siapa yang... Read More...
Kesalahan dalam Bersedekah (4)
Friday, 25 July 2014
Jan 01, 2014 | Muhammad Abduh Tuasikal, MSc | AmalanMelanjutkan kesalahan dalam bersedekah. Kal ini adalah serial terakhir. Ada dua kesalahan yang diangkat yaitu enggan bersedekah pada waktu yang utama dan enggan bersedekah ketika miskin dan... Read More...
Bermurah Hati, Berderma dan Berinfak Dalam Kebaikan
Friday, 14 June 2013
Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda "Tiadalah harta itu berkurang karena sedekah. Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiadalah seseorang yang merendahkan diri karena Allah... Read More...
Hadits Lemah: Ramadhan Dibagi Tiga Bagian
Thursday, 10 July 2014
Telah masyhur di tengah masyarakat sebuah hadits yang menyatakan bahwa Ramadhan dibagi menjadi tiga; awalnya terdapat rahmat, tengahnya terdapat ampunan dan akhirnya terdapat pembebasan dari api neraka. Ketahuilah bahwa hadits ini adalah hadits yang... Read More...
Bermurah Hati, Berderma dan Berinfak Dalam Kebaikan
Thursday, 13 June 2013
Dari Jubair bin Muth'im ra. bahwasanya suatu ketika ia berjalan-jalan bersama Nabi saw. sepulangnya dari perang Hunain. Kemudian ada orang-orang Badui menarik-narik beliau dan meminta bagian sehingga mereka memaksa beliau ke suatu pohon dan... Read More...
Fatwa Ulama: Baru Beternak Setengah Tahun, Apakah Kena Zakat?
Thursday, 10 July 2014
Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Soal: Apakah binatang ternak yang baru dirawat setengah tahun terkena zakat? Jawab: Binatang ternak yang baru dirawat setengah tahun tidak terkena zakat. Karena pada binatang ternak, tidak terkena zakat... Read More...

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata:
Rasuluilah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang mondar mandir di jalan mencari ahli dzikir. Apabila mereka mendapat kaum yang sedang berdzikir kepada Allah mereka memanggil-manggil: "Marilah kepada keperluanmu".
Beliau bersabda: "Malaikat itu mengitari dengan sayap mereka ke langit dunia.
Beliau bersabda: Tuhan mereka (malaikat) berfirman pada hal Dia lebih mengetahui tentang mereka: "Apakah yang diucapkan oleh para hamba-Ku?".
Beliau bersabda: Malaikat menjawab: "Mereka sedang me-Maha Sucikan-Mu, me-Maha Besarkan-Mu, memuji-Mu dan me-Maha Muliakan-Mu".
Beliau bersabda: Tuhan berfirman: "Apakah mereka melihat Ku?".

Dari Abu Hurairah ra. dan Abu Said Al Khudri ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkelana di bumi sebagai tambahan dari para pencatat manusia. Apabila mereka menjumpai kaum yang berdzikir kepada Allah, mereka memanggil-manggil: "Marilah kepada tujuanmu".

Malaikat berdatangan, dan mengitari mereka kelangit dunia. Allah berfirman: "Kalian tinggalkan hamba-hamba-Ku sedang mengerjakan apa ?". Mereka menjawab: "Kami tinggalkan mereka sedang memuji-Mu, memuliakan-Mu dan berdzikir kepada-Mu". Beliau menjawab: Dia berfirman: "Apakah mereka melihat Aku ?". Mereka menjawab: "Tidak". Dia berfirman: "Bagaimanakah seandainya mereka melihat Aku ?". Beliau bersabda: Mereka menjawab: "Seandainya mereka melihat-Mu niscaya mereka lebih memuji-Mu, lebih memuliakan-Mu dan lebih berdzikir kepada-Mu".

Beliau bersabda: Dia berfirman: "Apakah yang mereka inginkan ?" Beliau bersabda: "Mereka berkata: "Mereka memohon surga". Beliau bersabda: "Dia berfirman: "Apakah mereka melihatnya ?". Beliau bersabda: "Dia berfirman: "Bagaimanakah seandainya mereka melihatnya ?". Beliau bersabda: "Mereka menjawab: "Seandainya mereka melihatnva niscaya mereka lebih meminta dan loba atasnya".

Beliau bersabda: "Dari apakah mereka berlindung ?" Mereka menjawab: "Dari neraka". Dia berfirman: "Apakah mereka melihatnya ?". Mereka menjawab: "Tidak, demi Allah wahai Tuhan, mereka tidak melihatnya". Dia berfirman: "Bagaimana seandainya mereka melihatnya ?". Mereka menjawab: "Seandainya mereka melihatnya niscaya mereka lebih lari, lebih takut dan lebih mohon perlindungan dari padanya". Beliau bersabda: Dia berfirman: "Sungguh Aku mempersaksikan kepadamu bahwa Aku mengampuni mereka". Beliau bersabda: "Salah satu malaikat berkata: "Diantara mereka ada Fulan yang bukan dari golongan mereka. Kedatanganya hanya karena ada keperluan". Dia berfirman: "Mereka teman-teman duduk, dimana orang yang duduk bersama mereka tidak celaka". (HR. At Turmudzy).

Dari Abu Ishaq dari Al Agharr Abu Muslim bahwasanya ia menyaksikan Abu Hurairah dan Abu Said Al Khudri ra., bahwasanya kedua orang itu menyaksikan Rasulullah bersabda : "Apabila hamba mengucapkan :
'LAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAHU AKBAR " (Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar).

Beliau bersabda : Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : "Benarlah hambaKu, tidak ada Tuhan selain Aku, dan Akulah Allah Maha Besar".

Apabila hamba mengucapkan:
'LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAH" (Tiada Tuhan selain Allah sendiri).

Dia berfirman : "Benarlah hambaKu, tiada Tuhan selain Aku sendiri".

Apabila hamba mengucapkan :
'LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYA­RIIKA LAH " (Tiada Tuhan selain Allah, sendirian tiada sekutu bagiNya).

Dia berfirman : "Benarlah hamba-Ku, tiada Tuhan selain Aku, dan tidak ada sekutu bagiKu".

Apabila hamba mengucapkan :
'LAA ILAAHA ILLALLAAHLAHUL MULKU WALA­HUL HAMDU" (Tiada Tuhan selain Allah, bagiNya kerajaan itu, dan bagiNya segala puji).

Dia berfirman : Benarlah hambaKu, tiada Tuhan selain Aku, bagiKu kerajaan itu dan bagiKu segala puji". Apabila hamba mengucapkan :
'LAA ILAAHA ILLALLAAH WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH" (Tiada Tuhan selain Allah, dan tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah)

Dia berfirman : "Tiada Tuhan selain Aku, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Ku".

Abu Ishaq berkata : Kemudian Al Agharr mengatakan sesuatu yang tidak saya pahami. Ia Berkata : Lalu saya bertanya kepada Abu Ja'far : "Apakah yang ia ucapkan ?". Ia berkata : "Barang siapa yang pada waktu menjelang mati mengucapkan kalimat-kalimat itu maka ia tidak tersentuh neraka". (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).